Tåler ditt regnskap en kontroll? Dersom det kommer et brev fra våre kjære myndigheter om at de ønsker å se nærmere på bedriftens regnskaper vil nok hjertet slå litt fortere fordi dette er en ny situasjon for mange. Dette temaet vil vi se litt nærmere på


Flere bokettersyn forventes å komme
Skattetaten har bevisst jobbet med effektivisering i mange år. Datateknologien har hatt sitt inntog i rekordfart. Saksbehandlere har fått dataverktøy og fra 1999 fikk alle skatteytere ferdigutfylt selvangivelse. Dette har gitt skattemyndighetene økt kapasitet for kontroller og bokettersyn.

Plikter og rettigheter ved bokettersyn
Etter ligningslovens §4-10 (se nedenfor) kan myndighetene pålegge den regnskapspliktige å legge frem, utlevere eller sende inn sine regnskapsbøker, bilag, kontrakter, korrespondanse, styre- og revisjonsprotokoller og andre dokumenter av betydning for hans ligning eller kontrollen av denne.

Samme paragraf gir adgang til befaring, besiktigelse eller gjennomsyn av arkiver. Dokumenter må legges frem selv om skatteyter er pålagt taushetsplikt. Etter ligningslovens §6-15 kan det også foretas kontrollundersøkelse hos tredjemann (kunder, leverandører og andre)

Kontrollørene må følge formalitetene
I forskrift av 23.12.1983 nr 1839 om bokettersyn m.v er det angitt endel som man bør kjenne. Kontrolløren skal vise legitimasjon. Det skal være 2 personer fra skattekontoret. Det skal utarbeides rapport. Den som gir opplysninger skal motta rapporten. Dokumenter skal tilbakeleveres så snart som mulig.

Kontrollbesøk ("razzia") uten varsel
Det normale er at skatteyter varsles på forhånd, men etter ligningslovens §3-5 kan dette fravikes hvis formålet med kontrollen settes i fare.

Ligningsmyndighetene vil selvsagt gjøre et utvalg og vil gå etter der det er noe å hente for å avsløre skatteunndragelser. Det har blitt hevdet at enkelte bransjer er blinket ut, som frisører, bilverksteder, restauranter og håndverkere.

Den som har alt i orden har selvsagt ikke noe å frykte, men det er i sannhet et stort ansvar og mye å passe på for den næringsdrivende. Normalt sett vil du få en frist der regnskapsmaterialet skal legges frem. Bruk tiden til å se over og ta gjerne kontakt med revisor eller regnskapsfører.

En god regel er at man i sitt løpende arbeide alltid har muligheten for et bokettersyn i bakhodet og passer på alle detaljer og formaliteter er i orden.

Vi kan ikke påta oss noe ansvar for mulige feil i denne fremstillingen og anbefaler den interesserte å sette seg inn i lovbestemmelsene.

HER ER ET UTDRAG AV AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER

Ligningsloven

§ 3-5. Spesiell undersøkelse.

1. Skattyteren eller den opplysningspliktige skal gis rimelig varsel og ha rett til å være til stede og uttale seg under undersøkelser som foretas i medhold av § 4-10 nr. 1 b eller § 6-15. Dette gjelder bare for så vidt det kan gjennomføres uten at formålet med undersøkelsen settes i fare.

2. Når undersøkelse foretas i medhold av § 4-10 eller § 6-15, skal det skrives rapport eller protokoll som inneholder de faktiske opplysninger som innhentes, for så vidt de gjelder den skattyter eller opplysningspliktige undersøkelsen foretas hos.

Endret ved lover 23 des 1983 nr. 82, 20 juli 1991 nr. 60.

 

§ 4-10. Pålegg om å medvirke til undersøkelse.

1. Ligningsmyndighetene kan pålegge den som omfattes av § 4-2 nr. 1

a.

å legge fram, utlevere eller sende inn sine regnskapsbøker, bilag, kontrakter, korrespondanse, styre- og revisjonsprotokoller og andre dokumenter av betydning for hans ligning og kontrollen av denne. Skattyter som direkte eller indirekte har eierinteresse i utenlandsk selskap eller innretning, skal etter krav fra ligningsmyndighetene legge fram, utlevere eller sende inn nevnte dokumenter som vedrører utenlandsk selskap eller innretning, såfremt de er i hans besittelse. Dersom eierandelen utgjør 50 pst. eller mer, eller skattyter har bestemmende innflytelse i det utenlandske selskap eller innretning, plikter han å fremskaffe dokumentene. Skattyter plikter å oppbevare dokumentene i 10 år etter utløpet av vedkommende regnskapsår. Departementet kan frita for og avgrense oppbevaringsplikten, samt plikten til å fremskaffe dokumenter vedrørende utenlandsk selskap eller innretning.

b.

å gi adgang til befaring, besiktigelse, gjennomsyn av virksomhetens arkiver, taksering m.v. av fast eiendom, anlegg, innretninger med tilbehør, opptelling av besetninger, beholdninger av varer, råstoffer m.v.

2. Regnskapspliktig skattyter har under bokettersyn plikt til å legge fram regnskapsbøker og dokumenter som nevnt i nr. 1 a uten hensyn til den taushetsplikt han er pålagt ved lov eller på annen måte. Skattyteren har likevel ikke plikt til å legge fram dokumenter som utelukkende inneholder opplysninger om andre skattyteres retts- eller forretningsforhold. Med samtykke fra Kongen kan ligningsmyndighetene kreve at skattyteren legger fram dokumenter som angår rikets sikkerhet.

3. Skattyteren eller en fullmektig for ham skal, når ligningsmyndighetene krever det, være til stede ved undersøkelse m.v. som nevnt i nr. 1 og yte nødvendig veiledning og bistand og gi adgang til kontor- og bedriftslokaler m.v.

4. De plikter en skattyter har etter nr. 1-3 påhviler også styret og daglig leder i selskap som nevnt i skatteloven § 2-2 annet ledd, samt herværende representant for person bosatt i utlandet og der hjemmehørende selskap eller innretning.

5. Departementet kan samtykke i at representant for skattemyndighetene i en annen stat kan være til stede ved kontroll som nevnt i nr. 1 når det på gjensidig grunnlag er inngått overenskomst om dette med vedkommende stat.

Endret ved lover 23 des 1983 nr. 82, 24 juni 1988 nr. 62, 20 juli 1991 nr. 60 (tidligere § 4-9), 26 mars 1999 nr. 14 (i kraft 1 jan 2000).

§ 6-15. Kontrollundersøkelse.

1. Ligningsmyndighetene kan til enhver tid foreta kontroll hos dem som skal gi oppgaver eller opplysninger etter dette kapittel.

2. Den oppgavepliktige skal legge fram, utlevere eller sende inn regnskapsbøker, bilag, kontrakter, korrespondanse, styre- og revisjonsprotokoller og andre dokumenter som har betydning for kontrollen. Når ligningsmyndighetene krever det, skal han eller en fullmektig for ham, være tilstede ved kontrollen og yte nødvendig veiledning og bistand og gi adgang til kontor- og bedriftslokaler, arkiver m.v.

3. Departementet kan samtykke i at representant for skattemyndighetene i en annen stat kan være til stede ved kontroll som nevnt i nr. 1 og 2 når det på gjensidig grunnlag er inngått overenskomst om dette med vedkommende stat.

 

23.12.1983 Forskrift om bokettersyn m.v.

Forskrift om bokettersyn m.v.

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 23. desember 1983 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-14, jfr. § 3-5, § 3-6, § 4-10 og § 6-15. Endret ved kgl.res. 2 feb 1996 nr. 111.

§ 1. Ligningssjefen, fylkesskattesjefen, direktøren for ligningsmyndighet som nevnt i ligningsloven § 2-4 nr. 1 og skattedirektøren, eller den som disse særskilt gir fullmakt, kan beslutte at bokettersyn og undersøkelser som nevnt i ligningsloven §§ 4-10 nr. 1 og 6-15 nr. 1 skal avholdes.

0

Endret ved forskrift 2 feb 1996 nr 111.

§ 2. Ved bokettersyn og undersøkelser som nevnt i § 1 skal de som deltar i undersøkelsen vise legitimasjon overfor den opplysningspliktige.

§ 3. Den opplysningspliktige skal orienteres om sin opplysningsplikt og om sin rett til å påklage pålegg om å medvirke ved undersøkelsen.

§ 4. Påklages pålegg om utlevering av dokumenter, skal de aktuelle dokumenter plasseres i forseglet konvolutt. Den som leder undersøkelsen kan, når han finner grunn til det, bestemme at konvolutten skal deponeres hos ham inntil klagen er avgjort. Gis klageren medhold, skal konvolutten overleveres klageren. Tas klagen ikke til følge, skal klageren underrettes. Dersom det ikke vil føre til nevneverdig forsinkelse, skal den opplysningspliktige gis anledning til å være til stede når forseglingen brytes.

§ 5. Den som leder undersøkelsen har ansvaret for at det blir utarbeidet rapport. Rapporten skal inneholde:

1.

opplysninger om når undersøkelsen fant sted,

2.

opplysninger om varsel til den opplysningspliktige forut for undersøkelsen,

3.

angivelse av hvem som var til stede ved undersøkelsen,

4.

oversikt over dokumenter m.v. som ble utlevert til ligningsmyndighetene ved undersøkelsen,

5.

oversikt over de faktiske forhold som ble registrert gjennom undersøkelsen med oppdeling på henholdsvis faktiske opplysninger vedrørende den skattyter som undersøkelsen ble avholdt hos og opplysninger vedrørende andre skattytere,

6.

opplysninger om andre særlige forhold.

§ 6. Rapporten fra undersøkelsen skal sendes den opplysningspliktige, med unntak av oversikten over opplysninger vedrørende andre skattytere.

§ 7. Dokumenter som er utlevert eller innsendt i medhold av §§ 4-10 og 6-15 skal tilbakeleveres så snart som mulig, eventuelt etter at det er tatt kopier av særskilte dokumenter som antas å få betydning for ligningen eller ligningskontrollen.

0

Endret ved forskrift 2 feb 1996 nr 111.

§ 8. Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1984.