INFORMASJONSKANAL FOR DE SOM DRIVER SMÅ BEDRIFTER I NORGE
Hvorfor føre regnskap?
 • De aller fleste som driver næringsvirksomhet  må føre et regnskap.
 • Regnskapet er en form for historieskrivning og dokumenterer hva som har skjedd med bedriftens økonomi (inntekter og kostnader)
 • Regnskapet danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene.
 • Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av.
 • Et ajourholdt regnskap er også et av dine viktigste styringsverktøy.

Må alle føre regnskap?

 • Noen personlig næringsdrivende kan slippe å føre et regnskap. Dette gjelder i hovedsak de som har under 50 000 kroner i inntekt i året og ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Gjelder dette for deg må du likevel dokumentere alle inntektene og kostnadene og oppbevare dette etter bokføringsreglene.
 • Merk forskjellen på disse begrepene bokføringspliktig og regnskapspliktig.
 • I Norge er regnskapsregelverket delt i to. En bedrift er enten kun bokføringspliktig, eller både bokførings- og regnskapspliktig.
 • De fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktige.
 • Alle aksjeselskaper er i tillegg regnskapspliktige. Forenklet betyr dette at de som er regnskapspliktige må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, i tillegg til skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten.
 • En viktig arbeidsoppgave for daglig leder er å holde orden på økonomien i bedriften.
 • I aksjelovens § 6-14 4 ledd står det: «Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte»
 • Hvis man slurver litt på økonomi- og regnskapsområdet kan en komme i straffeansvar, bli erstatningspliktig og få økonomiske sanksjoner i form av bøter og mulkter. Brudd på regnskapslovgivningen straffes strengt.
 • Et annet viktig forhold er at orden i regnskapene vil gi trygghet og sikkerhet for å styre bedriften.  En bedrift lever i samspill med omgivelsene, de ansatte og deres familier, leverandører, banker og myndigheter
 • Derfor sørg for å ha orden i bakgården !

writing 1149962 1280DAGLIG LEDER

Mange er i den situasjon at de nettopp har fått et visittkort med tittelen daglig leder. Jeg vil påstå at de fleste ikke anser hva det innebærer.

Tittelen daglig leder brukes idag som tittelen for virksomhetens øverste ansvarlige leder av såvel aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, foreninger, stiftelser og en rekke andre organisasjonsformer.

I enkeltmannsforetak er daglig lederen den samme personen som eieren av selskapet, mens medlemsorganisasjoner ofte kaller sin daglig leder for generalsekretær.

Trenger alle selskaper en daglig leder?

Selskapet kan ha en daglig leder som normalt ansettes av styret. Hvis selskapet ikke har daglig leder, er det styrelederen som sørger for den daglige ledelsen. Aksjelovens kapittel 6 angir nærmere regler for selskapets ledelse, styrets ansvar, ansettelse av daglig leder, valg av styremedlemmer og varamedlemmer, styrets og daglig leders oppgaver, tjenestetid, uttreden og avsetting, og godtgjørelse til styrets medlemmer.

Hvem ansetter daglig leder?

Daglig leder ansettes av styret hvis det ikke er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen.Har selskapet bedriftsforsamling, kan vedtektene bestemme at daglig leder skal ansettes av bedriftsforsamlingen. Er det avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, skal styret alltid ansette daglig leder.

Hvilke plikter har daglig leder

Daglig leder har ansvar for den løpende driften, og for at alle rutiner og frister blir fulgt opp. Forvaltning av selskapets materielle og menneskelige ressurser er også daglig leders ansvar

thumbnailCALRVJ5NHva menes med "daglig ledelse" (aksjelovens § 6.14)

 • Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.
 • Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
 • Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.
 • Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Har du spørsmål eller kommentarer send meg gjerne en epost post@bedriftskanalen.no

© 2017 by Bedriftskanalen. All rights reserved.