INFORMASJONSKANAL FOR DE SOM DRIVER SMÅ BEDRIFTER I NORGE

writing 1149962 1280DAGLIG LEDER

Mange er i den situasjon at de nettopp har fått et visittkort med tittelen daglig leder. Jeg vil påstå at de fleste ikke anser hva det innebærer.

Tittelen daglig leder brukes idag som tittelen for virksomhetens øverste ansvarlige leder av såvel aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, foreninger, stiftelser og en rekke andre organisasjonsformer.

I enkeltmannsforetak er daglig lederen den samme personen som eieren av selskapet, mens medlemsorganisasjoner ofte kaller sin daglig leder for generalsekretær.

Trenger alle selskaper en daglig leder?

Selskapet kan ha en daglig leder som normalt ansettes av styret. Hvis selskapet ikke har daglig leder, er det styrelederen som sørger for den daglige ledelsen. Aksjelovens kapittel 6 angir nærmere regler for selskapets ledelse, styrets ansvar, ansettelse av daglig leder, valg av styremedlemmer og varamedlemmer, styrets og daglig leders oppgaver, tjenestetid, uttreden og avsetting, og godtgjørelse til styrets medlemmer.

Hvem ansetter daglig leder?

Daglig leder ansettes av styret hvis det ikke er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen.Har selskapet bedriftsforsamling, kan vedtektene bestemme at daglig leder skal ansettes av bedriftsforsamlingen. Er det avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, skal styret alltid ansette daglig leder.

Hvilke plikter har daglig leder

Daglig leder har ansvar for den løpende driften, og for at alle rutiner og frister blir fulgt opp. Forvaltning av selskapets materielle og menneskelige ressurser er også daglig leders ansvar

thumbnailCALRVJ5NHva menes med "daglig ledelse" (aksjelovens § 6.14)

  • Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.
  • Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
  • Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.
  • Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Har du spørsmål eller kommentarer send meg gjerne en epost post@bedriftskanalen.no

© 2017 by Bedriftskanalen. All rights reserved.